Bài tập Pascal - Vòng lặp For-do

Go down

Bài tập Pascal - Vòng lặp For-do

Bài gửi  linhtv on 4/12/2009, 10:42 pm

Sử dụng lệnh For
Bài 1 : Lập trình tính tích các số tự nhiên từ 1 tới 10 .
Var i : Byte ; (* chỉ số chạy *)
p : word ; (* tích số *)

BEGIN
p := 1; (* cho giá trị ban đầu của tích *)
For i := 1 to 10 Do (* cho i chạy từ 1 tới 10 *)
p := p * i ; (* lần lượt nhân i với p *)
Write (' 1 * 2 * ... * 10 = ', p ) ;
Readln ;
END .


Bài 2 : Viết chương trình đếm số lần xuất hiện của các kí tự thuộc bảng chữ cái trong 50 lần gõ kí tự bằng bàn phím (không phân biệt a với A, b với B …, dùng hàm Upcase để chuyển đổi chữ thường với chữ hoa) .
Uses Crt ;
Var a : Array[ 'A'..'Z' ] of integer; (* mảng bộ đếm *)
ch : char ; (* biến nhập kí tựù *)
i : byte ; (* chỉ số của lần gõ phím *)

BEGIN
Clrscr ;
For ch :='A' to 'Z' Do a[ch] := 0 ; (* xả bộ đếm *)
Writeln (' Go phim 50 lan ') ;
For i := 1 To 50 Do (* thực hiện 100 lần *)
Begin
ch :=Readkey ; (* nhập kí tự vào Ch không cần gõ Enter *)
ch := Upcase(ch) ; (* Đỗi chữ thường thành chữ hoa *)
a[ch] := a[ch] + 1 ;
End;
Writeln (' So lan xuat hien cac ki tu la :') ;
For ch :='A' to 'Z' do (* Kiểm tra bộ đếm từ 'A' tới 'Z' *)
If a[ch] > 0 Then (* Nếu Ch có xuất hiện *)
Writeln (ch , a[ch] : 4 , ' lan . ') ; (* Viết ra màn hình kí tự và
số lần xuất hiện *)
Readln;
END.


Bài 3 : Cho số tự nhiên n , hãy lập trình để tính các tổng sau :
a) 1 + 1/22 + 1/32 + … + 1/n2

Var n , i : Word ;
S : Real ;

BEGIN
Write (' Nhap n : ') ; Readln (n) ;
S := 0 ;
For i := 1 To n Do
S := S + 1 / sqr(i) ;
Writeln (' S = ', S:0:2) ;
Readln ;
END .

b) 1 + 1/2! + 1/3! + … + 1/n!
Var n , i , j , p : Word ;
S : Real ;

BEGIN
Write (' Nhap n : ') ; Readln(n) ;
p := 1 ;
s := 0 ;
For i :=1 To n Do
Begin
p := p * i ; (* tính i *)
S := S + 1 / p ;
End ;
Writeln (' S = ', S:0:2) ;
Readln ;
END.

Bài 4 : Tính giá trị của biểu thức sau : ( 1 + 1/12 ) ( 1 + 1/22 ) … ( 1 + 1/n2 )
Var i , n : Byte ;
p : Real ;
Begin
Write(' Nhap n : ') ; Readln (n) ;
p := 1 ;
For i := 1 To n Do p := p * ( 1 + 1/sqr(i) ) ;
Writeln(' p = ', p:10:5 ) ;
Readln ;
End.
avatar
linhtv

Tổng số bài gửi : 16
Join date : 01/06/2009
Age : 40
Đến từ : Ninh Thuận

Về Đầu Trang Go down

Re: Bài tập Pascal - Vòng lặp For-do

Bài gửi  Okiyas13 on 18/9/2011, 2:20 pm

Don gjan the nhj?

Okiyas13

Tổng số bài gửi : 2
Join date : 18/09/2011

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết